A A A

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest

Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania

Realizacja zadań podmiotu leczniczego

Źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych

Pacjent, osoby upoważnione przez pacjenta

Podstawy prawne przetwarzania:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Zgoda pacjenta na udostępnienie dokumentacji medycznej

Odbiorcami danych osobowych są

Pacjent, osoba upoważniona przez pacjenta, podmioty wskazane w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe pacjenta będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do

dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu leczenia nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Administrator nie ma obowiązku informowania osoby upoważnionej przez pacjenta.

 

Rejestracja NFZ58 342-33-59

Sekretariat58 342-33-27
Emailgcz@gcz.com.pl
Kontaktul. Oliwska 62, Gdańsk