Inne

REHABILITACJA INNE

1 Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji

100

2 Wizyta domowa fizjoterapeuty

100

3 10 wizyt domowych fizjoterapeuty

900

 

INNE

1 kserokopia dokumentacji medycznej – za 1 (jedną) stronę
nie może przekraczać
0,00007*)
2 odpis dokumentacji (kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem) za 1 (jedną) stronę
nie może przekraczać
0,002*)
3 Udostępnienie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych
nie może przekraczać 0,0004*)
4 Sporządzenie kopii w formie skanu i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

1

5 Kserokopia – za jedną stronę

0,8

6 Zaświadczenie na życzenie pacjenta

35

*) przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podst. art. 20 pkt. 2 z dnia 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2016r. Poz 887, z późn. zm.35) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ogłoszenie.