Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Finansowane ze środków Miasta Gdańska

Program niezbędnej specjalistycznej pomocy psychologicznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA.
Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom, a w szczególności rodzicom z rodzin alkoholowych, uwikłanym w przemoc.
Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień.
Program zdrowotny „Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”.
„Psychoterapia w Nowym Porcie 2021-2023 „- pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/ lub doznających przemocy.

Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Godziny pracy:

Poniedziałek  800 – 1900

Wtorek  800 – 1900

Środa  800 – 1900

Czwartek  800 – 1900

Piątek  800 – 1900


Numery telefonów

58 342-33-65

530 057 519


Email

naszaporadnia@gcz.com.pl


 

Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia świadczy bezpłatną, profesjonalną pomoc mieszkańcom Miasta Gdańska w zakresie problemów związanych z alkoholem i innymi środkami zmieniającymi świadomość. Jej działanie służy poprawie jakości i ilości usług Miasta Gdańska w zakresie terapii osób z kręgu uzależnienia od alkoholu.

MPTUiW oferuje pomoc:

 • osobom pijącym szkodliwie
 • osobom uzależnionym od alkoholu lub od alkoholu i innych środków zmieniającymi świadomość
 • osobom, które potrzebują pomocy w ograniczaniu szkód wynikających z niemożności utrzymywania abstynencji
 • osobom uzależnionym od alkoholu cechującym się niepełnosprawnością intelektualną
 • rodzinom osób uzależnionych:
  • małżonkom, rodzicom
  • Dorosłym Dzieciom Alkoholików
  • osobom doświadczającym przemocy w związku z uzależnieniem członka rodziny
  • osobom uzależnionym stosującym przemoc w rodzinie

Pomoc w MPTUiW polega na:

Diagnozowaniu problemów i ustaleniu, jakiej formy pomocy psychologicznej i innej specjalistycznej potrzebuje osoba zgłaszająca się w naszej poradni.

Świadczeniu terapii w formie indywidualnej i grupowej- dostosowanej do potrzeb osoby podejmującej leczenie i zgodnie z zasadami psychoterapii

Udzielaniu konsultacji wychowawczych osobom z kręgu problemów alkoholowych

Udzielaniu świadczeń specjalistycznych: badań neuropsychologicznych i psychologa klinicznego, pomocy prawnej oraz pomocy pracownika socjalnego

Przekazywaniu informacji o innych miejscach świadczących pomoc w zakresie problemów alkoholowych

Jest to pomoc komplementarna, oparta na współpracy wszystkich specjalistów, z zachowaniem zasad poufności i tajemnicy lekarskiej.

W czasie pandemii dopuszczalne jest świadczenie pomocy w formie on-line.

Terapię prowadzi zespół składający się ze specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, neuropsychologa, psychologa klinicznego, lekarza psychiatry, prawnika, pracownika socjalnego.

Zespół terapeutyczny od lat pracuje pod superwizją, która podnosi jakość świadczonej pomocy terapeutycznej.

 


WAŻNE:

Procedura przyjęcia do leczenia jest przedstawiona pacjentowi w czasie rejestracji oraz opisana poniżej:

Pacjent dokonuje rejestracji na konsultację osobiście lub telefonicznie – możliwe  jest to w godzinach pracy poradni.

Zarejestrowanie na konsultację wymaga posiadania skierowania od lekarza rodzinnego lub psychiatry. Osoby bez skierowania są rejestrowane w pierwszej kolejności do lekarza psychiatry, który wystawia skierowanie, potem kierowane są na diagnozę psychologiczną i dalsze leczenie.

Mieszkańcy Miasta Gdańska nie muszą być ubezpieczeni (status mieszkańca miasta Gdańska -patrz karta mieszkańca miasta Gdańska)

 

Skip to content